Skip to main content

ANBI

Kerk op IJburg is een van de 20 kerken van de Protestantse Gemeente te Amsterdam. De Protestantse Gemeente Amsterdam is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor mogen ook giften aan de Kerk op IJburg worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Onze RSIN-gegevens

Giften aan de Kerk op IJburg kunt u in uw aangifte verantwoorden als: ‘giften aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam’, RSIN-nummer 818517669. Het algemene RSIN-nummer volstaat, de kerken bij de Protestantse Gemeente Amsterdam horen, hebben geen eigen RSIN-nummer.

Om een ANBI-instelling te kunnen zijn en blijven, moet de kerk aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een optimale transparantie over bestuur, doel en beleidsplan en onze financiën. Op deze pagina vindt u daar alles over. De officiële ANBI-pagina van de Protestantse Gemeente Amsterdam vindt u hier: https://www.protestants.amsterdam/geldzaken/anbi.html

Om ook als wijkgemeente transparant te zijn, vindt u op deze pagina de relevante gegevens voor onze kerk. 

Mocht u nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Fedde Jonker, . 

A. Algemene gegevens

Naam: Marjolein Hekman
Telefoonnummer: 06-27626214
Email:
Postadres: Ed Pelsterpark 2
Postcode en plaats: 1087 EJ Amsterdam
Website: www.debinnnewaai.nl

B. Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de Kerk op Ijburg ligt bij het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur (kernteam). In onze wijkgemeente telt het dagelijks bestuur 4 leden en het kernteam 8 leden, die allen zijn gekozen uit leden en vrienden van onze kerkelijke gemeente.

De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam is eindverantwoordelijk, zij keurt de begroting en jaarrekening goed.

Onze kerk is met één lid vertegenwoordigd in de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam.

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk Amsterdam wil een inspirerende en wervende kerk zijn voor haar leden en voor anderen die op haar weg komen of naar wie zij bewust op zoek is. Onze roeping: Gods liefde gestalte geven in de stad.

Kerk op IJburg is een veelkleurige gemeenschap van mensen op IJburg.

Kerk op IJburg laat zich inspireren door het verhaal van Jezus Christus om opgewekt en opstandig een bijdrage te leveren aan een betere samenleving.
Kerk op IJburg gelooft dat het verhaal van de Bron van alle leven een verhaal van hoop en liefde is, en wil dat in woord en daad laten zien.

D. Missie en visie

De missie en visie van de Protestantse Kerk Amsterdam kunt u hier vinden.

De missie en visie van Kerk op IJburg vindt u hier: http://www.debinnenwaai.nl/over-ons

E. Beloningsbeleid

De beloning van de voorganger van onze gemeente en van overige medewerkers in loondienst is geregeld in de ‘arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

 Activiteiten georganiseerd vanuit Kerk op Ijburg:

-  Zondagochtenddiensten: iedere zondag om 11 uur in de Binnenwaai

-  Oecumenische samenkomsten

Familie Kerstviering op kerstavond

-  Startzondag in september: start van het nieuwe seizoen

-  4 mei viering

-  Kinderkerk : iedere zondag om 11.00 uur komen diverse kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot ongeveer 12 jaar bij elkaar tijdens de zondagse kerkdienst

-  Allerzielen

-  Pastoraat

-  Een divers cursusaanbod

-  Rock solid voor tieners

-  Vintage kledingwinkel in samenwerking met het Leger des Heils

G. Voorgenomen bestedingen

Hoewel de Protestantse Gemeente Amsterdam zich in een proces van verandering bevindt, sluiten de verwachte bestedingen nog nauw aan bij die van de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit. Belangrijke onderdelen zijn: het pastoraat, de vieringen en andere reguliere activiteiten en het onderhoud van het gebouw. Daarnaast zijn we in de komende periode/jaar/jaren het volgende van plan.

- Organiseren van diverse kinder- en jongerenactiviteiten

- Tentoonstellingen, lezingen, cursussen, concerten en de kerstviering

H. Verkorte staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

ANBI batenlasten

Toelichting

De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland zorgen zelf voor hun inkomsten. De leden krijgen ieder jaar in januari via de actie Kerkbalans het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan de kerk waar ze bij horen.

Een groot deel van de inkomsten van onze wijkkerk wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor predikant en kerkelijk werker en de organisatie van pastorale activiteiten. Daar horen onze zondagse vieringen ook bij.

Een ander deel van de inkomsten is bestemd voor de instandhouding van ons kerkgebouw, onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen en aan de eigen organisatie. Een klein deel is bestemd voor het landelijke werk.

De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland krijgen geen overheidssubsidie. Als zij een monumentaal kerkgebouw beheren, krijgen zij daar wel subsidie voor.