Skip to main content

Officiële ingebruikname Parentshouse

ParentshouseDe officiële ingebruikname van het Parentshouse zal plaats vinden op vrijdag 17 januari 2014 ’s-middags om 16.30 uur door burgemeester Eberhard van der Laan. Wij zijn natuurlijk heel blij met zijn komst, omdat het een positief signaal naar de samenleving inhoudt. In deze tijd ook op IJburg zijn er nog steeds mensen, die denken, dat gescheiden mensen op één of andere wijze het maar zelf moeten uitzoeken. Het “eigen schuld, dikke bult”-complex woekert voort.

Volstrekte nonsens natuurlijk. Mensen, die gaan scheiden hadden zich zonder uitzondering hun toekomst wel anders voorgesteld. Het leven blijkt weerbarstiger en uitdagender dan vermoed werd. Dat zij daardoor soms onverwacht in gigantische problemen verzeild kunnen raken moge bekend zijn. Als kerkgemeenschap nemen we daarvan kennis. Terecht dat mensen in moeilijke omstandigheden op zoek gaan naar medemensen, die zich voor hen openstellen. De KerkopIJburg wil een plek bieden, waar mensen terecht kunnen. Dan gaat het niet om woorden, maar om daden. Praatjes vullen geen gaatjes, maar wel een luisterend oor en een helpende hand.

Het Parentshouse wil uitdrukking geven aan die helpende hand en dat zonder aanzien des persoons. Iedereen telt mee. Helaas is het huidig project kleinschalig. Logisch ook, want dit project is nog steeds uniek in zijn soort. Dat is ook de reden, waarom de opstart zo lang duurde. Nu dat achter de rug kunnen elders wellicht nieuwe huizen sneller van de grond komen. Dat is in ieder geval zo in Amsterdam-Centrum, maar ook in Zwolle en Arnhem zijn mensen bezig zich hierop te beraden.

Er is in ieder geval ook voor IJburg een wachtlijst en daarom zullen we in de loop van het komend jaar ons best doen om een tweede Parentshouse te stichten.

fog-79456 640Het huidige huis wordt bewoond door twee mannen en één vrouw. In totaal hebben zij vier kinderen, die geregeld bij hun pappa of mamma kunnen logeren. Ze hebben het allemaal erg naar de zin. Het huis is inmiddels helemaal ingericht.

Mede dankzij de steun van de protestantse diaconie van Amsterdam en een aantal fondsen, waaronder ik met name de stichting St. Theodora uit Apeldoorn noem is dit project van start gegaan, maar daarmee moeten we ons vanzelfsprekend niet rijk rekenen. Het huidige huis vergt op alle fronten de intensieve aandacht van het bestuur en die laten zich dan ook niet onbetuigd. Het Parentshouse bestuur bestaat uit Jeroen Bedaux, penningmeester, Martijn van den Dobbelsteen, algemeen adjunct, Wico Mulder, medische zaken, Nanda Engel en Wilma Ferwerda, intakegesprekken en inrichting huis en sinds 1 december Alexander Noordijk, die de linking pin vormt met de Kerk op IJburg, de Binnenwaai dus. We zijn dus met zeven personen en vormen een goed team.

Vol vertrouwen gaan we het eerste nieuwe jaar in, waarbij ik de hoop uitspreek, dat voor de huidige bewoners dit jaar nieuwe woonmogelijkheden gevonden worden, zodat wij weer andere gegadigden kunnen helpen. Tegelijk hoop ik, dat we er in zullen slagen nieuwe bronnen te vinden, zodat we onze capaciteiten kunnen uitbreiden. Bemoedigend in deze is, dat één der PKN-gemeenten in Amsterdam mij heeft uitgenodigd voor haar vergadering in januari om hen nader te informeren, teneinde financiële ondersteuning te overwegen.

Zo is het een paar jaar terug ook begonnen en zo zullen we zolang het nodig en mogelijk is ook doorgaan.

Helpt u mee? Dan kunt u een gift overmaken op giro 78 31 689  tnv Parentshouse IJburg. We een ANBI, zodat uw gift aftrekbaar is .

Rob Visser, predikant verbonden aan de Binnenwaai

  • Hits: 4341